Εταιρεία

Η Πάραλος Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εξ’ ολοκλήρου ανάληψη εκτέλεσης τεχνικών έργων και εργασιών ολοκληρωμένης συντήρησης καθώς και στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, τεχνικών λύσεων, υλικών, προμηθειών, κατασκευής, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία, στους τομείς της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Ναυτιλίας.

Η αποδεδειγμένα επιτυχημένη μας πορεία από το 2004, το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και η εμπειρία σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς μας, όπως στο αντικείμενο του μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, χημικού και πολιτικού μηχανικού, του βιομηχανικού αυτοματισμού και της λειτουργίας, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική μας διαχείριση, διασφαλίζουν την συνολικά απρόσκοπτη ολοκλήρωση κάθε αναληφθέντος έργου, ιδιαιτέρως δε καλύπτοντας απαιτήσεις με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης.

Λήψη της εταιρικής παρουσίασης