Υπηρεσίες

Ενέργεια

Κατασκευή υποσταθμών Υψηλής και Μέσης Τάσης (Υπαίθριων και GIS) με το κλειδί στο χέρι (Engineering / Procurement / Construction).

 • Λεπτομερής Μελέτη και Σχεδίαση
 • Αδειοδοτικές διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων ΔΕΗ)
 • Οικονομική και αποτελεσματική επιλογή και προμήθεια κορυφαίας ποιότητας εξοπλισμού.
 • Έργα Πολιτικού Μηχανικού ( γυάρδα υποσταθμού, θεμελίωση εξοπλισμού, κτήρια ελέγχου κλπ)
 • Ανέγερση εξοπλισμού
 • Συστήματα SCADA / HMI
 • Δοκιμαστικός έλεγχος καλής λειτουργίας (πλήρης γκάμα απαραίτητου εξοπλισμού)
 • Θέση σε λειτουργία και παράδοση έργου
 • Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης
 • Παρακολούθηση Ασφάλειας και Υγείας (H&S) και Ποιότητας, μέσω των συστημάτων διαχείρισης της Πάραλος.

Κατασκευή Γραμμών Μεταφοράς Ενέργειας Υψηλής και Μέσης Τάσης με το κλειδί στο χέρι (EPC: Engineering / Procurement / Construction).

 • Λεπτομερής Μελέτη και Σχεδίαση
 • Αδειοδοτικές διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων ΔΕΗ)
 • Οικονομική και αποτελεσματική επιλογή και προμήθεια κορυφαίας ποιότητας υλικών.
 • Έργα Πολιτικού Μηχανικού (οδική πρόσβαση, πλατφόρμες, θεμέλια)
 • Ανέγερση Πύργων / Εργασίες Συρμάτωσης Γραμμών (χρήση ελικοπτέρου σε μη-προσβάσιμες περιοχές)
 • Δοκιμαστικός έλεγχος καλής λειτουργίας (πλήρης γκάμα απαραίτητου εξοπλισμού)
 • Θέση σε λειτουργία και παράδοση έργου
 • Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης
 • Παρακολούθηση Ασφάλειας και Υγείας (H&S) και Ποιότητας, μέσω των συστημάτων διαχείρισης της Πάραλος.

Ανάπτυξη, τεχνική αξιολόγηση και κατασκευή Αιολικών Πάρκων με το κλειδί στο χέρι (Engineering / Procurement / Construction).

 • Αξιολόγηση επένδυσης και τεχνικός έλεγχος
 • Ανάπτυξη έργου / αδειοδότηση
 • Λεπτομερής μελέτη και σχεδίαση
 • Οικονομική και αποτελεσματική επιλογή και προμήθεια κορυφαίας ποιότητας εξοπλισμού
 • Έργα Πολιτικού Μηχανικού (οδική πρόσβαση, θεμελίωση Α/Γ κλπ)
 • Εσωτερικό δίκτυο μέσης τάσης
 • Εργασίες διασύνδεσης (γραμμές μεταφοράς, υποσταθμοί)
 • Μεταφορά ανεμογεννητριών, διαχείριση και ανέγερση
 • Συστήματα SCADA / HMI
 • Δοκιμαστικός έλεγχος καλής λειτουργίας (πλήρης γκάμα απαραίτητου εξοπλισμού)
 • Θέση σε λειτουργία και παράδοση έργου
 • Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης
 • Παρακολούθηση Ασφάλειας και Υγείας (H&S) και Ποιότητας, μέσω των συστημάτων διαχείρισης της Πάραλος.

Ανάπτυξη, τεχνική αξιολόγηση και κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων με το κλειδί στο χέρι (Engineering / Procurement / Construction).

 • Αξιολόγηση επένδυσης και τεχνικός έλεγχος
 • Ανάπτυξη έργου / αδειοδότηση
 • Λεπτομερής μελέτη και σχεδίαση
 • Οικονομική και αποτελεσματική επιλογή και προμήθεια κορυφαίας ποιότητας εξοπλισμού
 • Έργα Πολιτικού Μηχανικού (οδική πρόσβαση, χωματουργικά, θεμελιώσεις κλπ)
 • Μεταλλικές βάσεις και τοποθέτηση φ/β στοιχείων
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες (αναστροφείς, καλωδιώσεις, γειώσεις, συνδέσεις)
 • Δευτερεύοντα συστήματα
 • Εσωτερικό δίκτυο μέσης τάσης
 • Εργασίες διασύνδεσης (γραμμές μεταφοράς, υποσταθμοί)
 • Συστήματα SCADA / HMI
 • Δοκιμαστικός έλεγχος καλής λειτουργίας (πλήρης γκάμα απαραίτητου εξοπλισμού)
 • Θέση σε λειτουργία και παράδοση έργου
 • Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης
 • Παρακολούθηση Ασφάλειας και Υγείας (H&S) και Ποιότητας, μέσω των συστημάτων διαχείρισης της Πάραλος.

Κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής Η/Ε με χρήση καυσίμου βιομάζας (με πιθανή συμπαραγωγή πελλετών) με το κλειδί στο χέρι (EPC).

 • Αξιολόγηση επένδυσης
 • Ανάπτυξη και διαχείριση έργου
 • Μελέτη και λεπτομερής σχεδιασμός
 • Αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις
 • Προμήθεια εξοπλισμού και πρώτων υλών
 • Διασύνδεση με το δίκτυο
 • Δοκιμαστικός έλεγχος και θέση σε λειτουργία
 • Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης

Σε συνεργασία με:

proteus

Λεπτομερής τεχνολογική σχεδίαση λύσεων και παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και διαχείρισης έργου σε ενεργειακά θέματα, συμπεριλαμβανομένων:

 • Βιομηχανικές εφαρμογές λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανική κλίμακα
 • Επιτήρηση και διαχείριση υλοποίησης έργου
 • Αξιολόγηση επενδύσεων και ανάλυση βιωσιμότητας

Η Πάραλος παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης σε κάθε μορφή Βιομηχανικής και Ενεργειακής εγκατάστασης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν προγραμματισμένες, προληπτικές και προβλεπτικές συντηρήσεις, με έμφαση στην ασφαλή μείωση του κόστους, στην βελτίωση της απόδοσης της εγκατάστασης και στην αύξηση της ποιότητας και της παραγωγικής δυνατότητας.

Περισσότερα

Με επίκεντρο πάντοτε την εξυπηρέτηση των αναγκών της σημαντικής πελατειακής βάσης της εταιρείας, δημιουργήθηκε η Paralos Marine & Industry / Supply & Engineering S.A. σαν ξεχωριστός οργανισμός προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών για ποιοτικά προϊόντα, υπηρεσίες, συστήματα και εφόδια στους παρακάτω τομείς:

• Ανιχνευτές Αερίων και Αλκοόλ
• Προσωπική Ασφάλεια και Εξοπλισμός
• Εξοπλισμός Ελέγχου, Παρακολούθησης και Συντήρησης και
• Συστήματα Πυρανίχνευσης και Πυρασφάλειας.

Δείτε τα Προϊόντα μας
Δείτε το πελατολόγιο